Členstvo


Členstvo v Občianskom združení

  1. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s jeho cieľmi a týmito stanovami, a potvrdí to aj v písomnej prihláške.

Členstvo je dobrovoľné. Vzniká doručením písomnej prihlášky do sídla a potvrdením členstva predsedníctvom združenia.
Na činnosti združenia sa môže zúčastňovať každý, kto prispel alebo prispieva k presadzovaniu jeho cieľov bez viazanosti na členstvo v združení, má status hosťujúcej osoby. Status hosťujúcej osoby priznáva predsedníctvo na návrh ktorékoľvek člena združenia alebo záujemcu o status hosťujúcej osoby. Hosťujúca osoba nemá hlasovacie práva.
Členstvo a hosťovanie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena alebo hosťujúcej osoby o vystúpení zo združenia, zánikom združenia alebo rozhodnutím predsedníctva združenia ( napr. z dôvodu neplatenia členského príspevku a príspevku, z dôvodu nečinnosti člena resp. hosťujúcej osoby alebo iného hrubého porušenia záujmov klubu. )

Práva člena a hosťujúcich osôb v občianskom združení

  1. Každý riadny člen Občianského združenia sa podieľa na činnosti združenia, má právo voliť a byť volený do orgánov klubu, má právo podávať námety a sťažnosti na orgány klubu a žiadať o stanovisko, má právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
  2. Každá hosťujúca osoba Občianského združenia sa podieľa na činnosti združenia, má právo byť volená do orgánov združenia ako poradný osoba bez práva hlasovania, má právo podávať námety a sťažnosti na orgány združenia a žiadať o stanovisko, má právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
  3. Ďalej má každý riadny člen a hosťujúca osoba právo zúčastňovať sa akcií usporiadaných Občianským združením, ktoré sú financované z rozpočtu združenia.

Povinnosti členov a hosťujúcich osôb

  1. Každý člen a hosťujúca osoba sú povinní dodržiavať stanovy Občianského združenia, pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podielať na jeho práci. Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.
  2. Každý člen je povinný platiť ročné členské príspevky.
  3. Každá hosťujúca osoba sú povinná platiť ročný príspevok
  4. Ročný členský príspevok riadneho člena a ročný príspevok hosťujúcej osoby je splatný vo výška a v termíne podľa rozhodnutia Rady klubu
  5. Člen a hosťujúca osoba sú ďalej povinní šíriť dobré meno Občianského združenia.

Prihláška za člena združenia ASAS